Giardia


Giardia
편모충

English-Korean animal medical dictionary. 2013.